Privacyverklaring

PRIVCACYBELEID VAN KIKARO.NL (laatst gewijzigd: 18 februari 2024 10:00 uur)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die kikaro.nl, onderdeel van Stichting Kinderkampen Rotterdam (hierna te noemen: kikaro.nl) verwerkt van haar medewerkers, kinderen, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u persoonsgegevens aan kikaro.nl verstrekt, geeft u toestemming om de persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. In het opgaveformulier heeft u hiervoor toestemming gegeven.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Kinderkampen Rotterdam, p/a Jan Evertsenplaats 125, 3012 HT Rotterdam
De functionaris persoonsgegevensbeheer is bereikbaar via info@kikaro.nl.

2. Welke gegevens verwerkt kikaro.nl en voor welk doel?

2.1 In het kader van de deelname aan een kinderkamp worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens eventueel postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) van ouder(s)/verzorger(s) en eventueel een noodadres;
c) bankgegevens i.v.m. betaling voor het kamp;
d) bijzonderheden rondom allergieën, medicatie en gedrag ten behoeve van de begeleiding op het kamp;
e) BSN nummer in geval er sprake is van een calamiteit tijdens het kamp.

2.2 In het kader van fondsenwerving worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).

2.3 In het kader van medewerking verlenen aan de kampen worden de volgende persoonsgegevens van de medewerkers verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) indien nodig;
d) verklaringen omtrent gedrag, dit is een vereiste voor alle vrijwilligers.
e) voorkeuren t.a.v. taken en opleidingen

2.4 kikaro.nl verwerkt de in sub 2.1 – 2.3 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: inschrijving voor de kampen en inning van de bijdragen voor het kamp.
a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de kampen of voor verzoeken tot het leveren van donaties, tevens ter verantwoording van ontvangen giften.;
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van kikaro.nl];
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.5 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om te vragen naar ervaringen met kikaro.nl en u te informeren over de ontwikkelingen van kikaro.nl.

2.6 kikaro.nl gebruikt uw naam en e-mailadres om u te voorzien van informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over deelname aan de kampen van kikaro.nl. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of via een mail aan info@kikaro.nl.

3. Bewaartermijnen

kikaro.nl verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van twee jaar na afloop van kampdeelname. In geval van donaties aan de stichting worden uw gegevens twee jaar na afloop van een donatie bewaard. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft kikaro.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van kikaro.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. kikaro.nl zal uw verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst u hierover informeren;

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien u een klacht hebt over de wijze waarop kikaro.nl uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de functionaris persoonsgegevensbeheer, te bereiken onder emailadres: info@kikaro.nl.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: info@kikaro.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt en het aangepaste beleid wordt gepubliceerd. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.